Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest

Fundacja „Afirmacja Rozwoju”

z siedzibą we Wrocławiu (51-145), adres: Aleja Jana Kasprowicza 102, NIP: 8952189859, Regon: 380378623, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946,

Z Fundacją można skontaktować się na powyższy adres lub poprzez mail: fundacja@afirmacjarozwoju.pl, sklep@bieganieirowery.pl  lub telefonicznie pod numerem 71 715 65 15.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGANIE i ROWERY

Sklep internetowy Bieganie i Rowery działający pod adresem www.bieganieirowery.pl prowadzony przez Fundację Afirmacja Rozwoju z siedzibą we Wrocławiu (51-145), adres: Aleja Jana Kasprowicza 102, NIP: 8952189859, Regon: 380378623, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946.

§1. Definicje 

Przez poniższe pojęcia należy rozumieć:

 1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.bieganieirowery.pl w zakładce „dostawa” zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 2. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego,
 5. Kupujący – osoba dokonująca u Sprzedawcy zakupu,
 6. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 7. Regulamin – regulamin sklepu internetowego Bieganie i Rowery .
 8. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bieganieirowery.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 9. Sprzedawca – Fundacja „Afirmacja Rozwoju” z siedzibą we Wrocławiu (51-145), adres: Aleja Jana Kasprowicza 102, NIP: 8952189859, Regon: 380378623, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946.
 10. Towar – rzecz oferowana w sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę i Kupującego,
 11. Usługa – usługa oferowana w sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę i Kupującego,
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru lub Usługi zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących niebędących konsumentami.
 13. Wada – wada fizyczna lub wada prawna określona w przepisach powszechnie obowiązujących.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Towaru lub Usługi; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego w ramach witryny www.bieganieirowery.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a ponadto stanowi integralną część Umowy sprzedaży Towaru lub Usługi.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies;
  2. przeglądarka internetowa Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera.
 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Każda ze stron Umowy sprzedaży zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§3. Oferta Sklepu internetowego

 1. Sprzedawca oferuje w sprzedaży określone przez siebie Towary i Usługi, przedstawiając ich niezbędny opis oraz cenę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do dowolnej modyfikacji oferty Towarów lub Usług do sprzedaży. Sprzedawca może oferować w sprzedaży Towary lub Usługi limitowane, których nakład lub zakres jest ograniczony.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami brutto obejmując należne podatki i inne opłaty. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztu dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw. Ponadto cena dostawy podawana jest każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, w zależności od metody dostawy wybranej przez Kupującego.
 4. W zależności od wybranej przez klienta wersji językowej (jeśli taka wersja jest dostępna) ceny produktów będą podane w następujących walutach:
 • PL – polski złoty (PLN lub zł)
 • EN, DE, FR – euro (EUR lub € )
 • EN – funt brytyjski (GBP lub £)

§4. Zasady Korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Dokonywanie Zamówień bez rejestracji konta możliwe jest pod warunkiem podania przez Kupującego danych ujętych w formularzu Zamówienia niezbędnych dla wykonania Umowy sprzedaży, w tym: danych osobowych i danych adresowych niezbędnych dla dostawy Towaru oraz zaakceptowania Regulaminu.
 2. Rejestracja w Sklepie internetowym następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Kupującego formularza rejestracyjnego, dostępnego w witrynie www.bieganieirowery.pl.
 3. Dla dokonania rejestracji w Sklepie internetowym niezbędne jest:
  1. wyrażenie zgody na związanie się treścią Regulaminu,
  2. podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe,
  3. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych ujętych w formularzu.
 4. Kupujący może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do ograniczenia lub zablokowania Kupującemu możliwości korzystania ze Sklepu internetowego w sytuacji, gdy Kupujący naruszy Regulamin lub inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz gdy Kupujący:
  1. podał w formularzu rejestracyjnym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich w szczególności, gdy Kupujący podszywa się pod inną osobę,
  2. działa za pośrednictwem Sklepu internetowego na szkodę innych osób, w tym w sposób naruszający interes prawny lub ekonomiczny innych osób, a także dobra osobiste,
  3. działając za pośrednictwem Sklepu internetowego narusza przepisy powszechnie wiążące lub zasady współżycia społecznego czy dobre obyczaje,
  4. swoim działaniem za pośrednictwem Sklepu internetowego lub w inny sposób, w szczególności w innych miejscach, narusza interes prawny lub ekonomiczny Sprzedawcy, jego dobra osobiste (w szczególności dobre imię).
 6. Cofnięcie blokady lub ograniczeń, o których mowa w ust. 5, wymaga zgody Sprzedawcy i następuje na wniosek Kupującego. W okresie stosowania blokady lub ograniczeń Kupujący pozbawiony jest prawa do ponownej rejestracji konta.
 7. Sprzedawca korzysta z systemu i oprogramowania, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego oraz witryny, w tym zabezpieczenia przesyłu danych i danych osobowych. Sprzedawca w szczególności podejmuje działania celem zapobieżenia dostępu nieuprawnionych osób do danych i komunikatów gromadzonych w ramach Sklepu internetowego.
 8. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz ustalonych zwyczajów,
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

§5. Złożenie Zamówienie oraz Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Złożenie zamówienia następuje według poniższej procedury i następuje wedle komunikatów pojawiających się w Sklepie internetowym:
  1. Kupujący w celu zawarcia Umowy sprzedaży dokonuje w pierwszej kolejności wyboru konkretnego Towaru lub Usługi oferowanych przez Sprzedawcę. Wybór Towaru jest całkowicie dobrowolny i zależny od woli Kupującego.
  2. Po dokonaniu wyboru Kupujący dodaje Towar lub Usługę do Koszyka poprzez użycie odpowiedniego przycisku znajdującego się przy Towarze lub Usłudze,
  3. Po dodaniu jednego lub kilku Towarów lub Usług do Koszyka Kupujący może przejść do Koszyka lub kontynuować zakupy,
  4. Po przejściu do Koszyka Kupującemu przedstawiona jest lista wybranych przez niego Towarów lub Usług wraz z ceną jednostkową, a w przypadku zakupu kilku Towarów lub Usług również wraz z ceną łączną za wszystkie Towary lub Usługi,
  5. Kupujący dokonuje również wyboru sposobu dostawy Towaru lub Usługi. Komunikat przedstawia listę dostępnych metod dostawy wraz z cenami za poszczególne metody dostawy,
  6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia,
  7. W celu złożenia Zamówienia obligatoryjne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie odpowiednich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, potwierdzenie zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Następnie Kupujący dokonuje wyboru metody płatności. Zapłata wedle wyboru Kupującego może nastąpić w formie przedpłaty lub z chwilą dostawy Towaru lub Usługi, chyba że ze względu na szczególnie uzasadnione okoliczności lub rodzaj czy właściwość Towaru lub Usługi zapłata może nastąpić jedynie w jednej z tych form.
  8. Złożenie zamówienia stanowi ofertę Kupującego do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
  9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru lub Usługi. W przypadku niedostępności Towaru lub niemożliwości realizacji Usługi, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Towaru lub wyczerpania realizacji Usługi. W przypadku trwałego braku Towaru lub trwałej niemożliwości realizacji Usługi umowa rozwiązuje się, a Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego. Umowa rozwiązuje się także w razie anulowania Zamówienia, o czym mowa w niniejszym ustępie. W razie rozwiązania umowy Kupujący niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat. W przypadku gdy Kupujący nie potwierdzi Sprzedawcy woli dalszej realizacji Zamówienia lub anulowania Zamówienia w terminie 3 dni, poczytuje się iż Kupujący anulował Zamówienie.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów lub Usług następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia oraz specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar rachunku, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania darowizny.

§6. Dostawa

 1. Dostawa Towaru realizowana jest jedynie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 2. W celu realizacji dostawy Sprzedawca współpracuje z podmiotami świadczącymi profesjonalne usługi przewozu.
 3. Dostawa Towaru lub Usługi odbywa się na zasadach i wedle sposobu wybranego przez Kupującego, chyba ze względu na szczególnie uzasadnione okoliczności lub rodzaj czy właściwości Towaru lub Usługi Dostawa wykonywana jest w ściśle określony sposób. W przypadku wybranych Towarów lub Usług Sprzedawca dopuszcza odbiór osobisty Towaru przez Kupującego.
 4. Kupujący ponosi koszt Dostawy, chyba że:
  1. Dokonuje darmowego odbioru osobistego Towaru lub
  2. Sprzedawca zaoferuje darmowy sposób Dostawy lub,
  3. Ze względu na rodzaj czy właściwość Towaru lub Usługi Dostawa dokonywana jest nieodpłatnie.  W takim przypadku Sprzedawca informuje o tym Kupującego, zaś w braku takiej informacji Dostawa odbywa się na pozostałych zasadach wynikających z niniejszego paragrafu
 5. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Kupującego Zamówienia oraz zapłaty ceny. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie braku Towaru lub możliwości realizacji Usługi, problemów technicznych lub wystąpienia problemów u podmiotu wskazanego w ust. 2, termin realizacji wysyłki może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca informuje Kupującego.

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez konieczności podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia Kupujący będący Konsumentem wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni w formie zwykłej pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany §11 ust. 1 lit. a niniejszego Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w §11 ust. 1 lit. b niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku Towarów termin 14-dniowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej rozpoczyna bieg od dnia dostarczenia Towaru Kupującemu będącemu Konsumentem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku Usług odstąpienie od Umowy sprzedaży może być dokonane do dnia wykonania Usługi.
 5. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia może (lecz nie musi) zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może zostać (lecz nie musi) złożone również na formularzu stanowiącym załącznik do nr 2 do Prawa konsumenckiego.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu będącemu Konsumentem na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar zwraca się na adres Sprzedawcy wskazany w §11 ust. 1 lit. a Regulaminu.
 9. Towar zwracany Sprzedawcy powinien być wolny od danych, w tym osobowych. Towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu i nie może nosić śladów zużycia.
 10. Kupujący będący Konsumentem ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru Sprzedawcy po odstąpieniu od Umowy sprzedaży (np. wynagrodzenie operatora pocztowego lub przewoźnika za przesłanie Towaru). Kupujący będący Konsumentem nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek innych, w tym pośrednich kosztów zwrotu Towaru. Jeżeli Towar dostarczono Kupującemu będącemu Konsumentem do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 11. Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się jednak ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego Konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego będącego Konsumentem dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prawo to Sprzedawca wykonuje poprzez złożenie Kupującemu będącemu Konsumentem stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący Konsumentem, chyba że Kupujący będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Wraz z zapłaconą ceną towaru Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem koszty wysyłki jaki został poniesiony przez Kupującego w momencie zawarcia odstępowanej Umowy sprzedaży. Zwrot kosztów dostawy zwracany Kupującego będzie wysokości najniższej dostępnej ceny dostawy w sklepie Sprzedawcy, niezależnie od rodzaju i wartości kosztu dostawy jaki poniósł Kupujący w momencie zakupu.
 14. Koszt dostawy do Sprzedawcy zwracanego produktu ponosi Kupujący.
 15. Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 16. Prawo odstąpienia wyłączone jest w przypadku Umów sprzedaży:
  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego będącego Konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Kupujący będący Konsumentem wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący będący Konsumentem żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. świadczenie usług w zakresie związanym z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; w szczególności prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w zakresie zakupionego uczestnictwa (biletu) w wydarzeniach typu: bieg, wyścig lub innych wydarzeniach podobnych.
  13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§8. Rękojmia i Gwarancja

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży i dostarczania Towaru wolnego od Wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar lub Usługa mają Wadę. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za wadę regulują właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i pozostałe przepisy powszechnie wiążące. Zasady zgłaszania reklamacji reguluje §9 Regulaminu.
 2. W zakresie zakupu biletu (uczestnictwa) w wydarzeniu sportowym, rozrywkowym lub kulturalnym jako wada nie będzie rozumiane: przeprowadzenie wydarzenia z problemami technicznymi, w sposób niepełny lub w sposób odbiegający od oczekiwań Kupującego, jeżeli wynika to z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, zwłaszcza w związku z siłą wyższą lub działaniem osób trzecich.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupującego jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy polskie.
 4. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. Dla udzielenia gwarancji przez Sprzedawcę wymagane jest stosowne, konkretne oświadczenie. W przypadku udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze w Sklepie internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru. Gwarancja na Usługę przysługuje jedynie wtedy, gdy Sprzedawca wyraźnie tak oświadczył przed zawarciem lub w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za Wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 6. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§9. Procedura reklamacyjna 

 1. Reklamację Towaru Kupujący może kierować:
  1. w formie pisemnej na adres wskazany w §11 ust. 1 lit. a Regulaminu,
  2. w formie elektronicznej na adres wskazany §11 ust. 1 lit. b Regulaminu.
 1. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Gdyby z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy odpowiedź na reklamację nie mogła zostać udzielona w powyższym terminie, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego o przewidywanym, późniejszym terminie złożenia odpowiedzi. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje Kupującemu na adres pocztowy wskazany w reklamacji lub adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.
 2. Reklamowany Towar winien zostać zwrócony Sprzedawcy na adres wskazany w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu.
 3. Towar dostarczany Usługodawcy w wykonaniu uprawnień z tytułu Rękojmi lub Gwarancji powinien być wolny od danych, w tym osobowych.
 4. Towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu i nie może nosić innych śladów zużycia poza zużyciem wynikającym z normalnego korzystania z Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Kupujący może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, w tym w zakresie systemu, oprogramowania i jakości technicznej. Reklamację można zgłosić na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu, a Sprzedawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminach wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§10. Prawo właściwe i spory

 1. Umowa pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu zgodnie z postanowieniami przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

§11. Kontakt

 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00 w następujący sposób:
 1. pod adresem: Fundacja „Afirmacja Rozwoju”, Aleja Jana Kasprowicza 102, 51-145 Wrocław,
 2. pod adresem poczty elektronicznej: sklep@bieganieirowery.pl,
 3. pod numerem telefonu: 71 715 65 15.
 4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

§12. Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – Polityka prywatności.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku konieczności dopasowania jego treści do brzmienia aktualnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w Witrynie.
 2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Regulamin dostępny jest w każdym czasie w witrynie www. bieganieirowery.pl. Regulamin udostępniony jest w formie umożliwiającej jego pobranie z witryny, przechowywanie oraz przetwarzanie przez każdą osobę.

§14.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGANIE & ROWERY

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Sprzedawcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

– umowy dostawy następujących rzeczy (*)

– umowy o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

———————————-

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGANIE & ROWERY

POLITYKA PRYWATNOŚCI – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja „Afirmacja Rozwoju” z siedzibą we Wrocławiu (51-145), adres: Aleja Jana Kasprowicza 102, NIP: 8952189859, Regon: 380378623, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946, dalej zwana jako „Fundacja”, informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), iż:

Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Fundacja „Afirmacja Rozwoju” z siedzibą we Wrocławiu (51-145), adres: Aleja Jana Kasprowicza 102, NIP: 8952189859, Regon: 380378623, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946, z którą można skontaktować się na powyższy adres Fundacji lub poprzez mail: fundacja@afirmacjarozwoju.pl, info@bieganieirowery.pl  lub telefonicznie pod numerem 71 715 65 15.

§1. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu:

 • zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, na podstawie art. (6 ust. 1 lit. c RODO),
 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust 1 lit. f RODO)
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz rozliczenia wzajemnych zobowiązań pomiędzy Kupującym a Fundacją, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 • w przypadku wyrażenia dodatkowej, nieobowiązkowej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO), dane te są przetwarzane na podstawie zgody również w celach marketingowych Fundacji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne i może zostać w każdej chwili cofnięte. Wyrażając taką zgodę, zgadza się Pan/Pani na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Pana/Panią adres e-mail:

 • informacji handlowych, tj. informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Fundacji,
 • informacji o wydarzeniach lub akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację,

§2. Przetwarzane będą następujące dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa),
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (w tym numer identyfikacji podatkowej),
 • dane dotyczące adresu zamieszkania / siedziby firmy,
 • dane dotyczące adresu dostawy,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej.

§3. Profilowanie danych:

Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO.

§4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie Fundacja. Dane osobowe mogą być udostępniane do przetwarzania także:

 • pracownikom Fundacji, a także osobom współpracującym z Fundacją przy realizacji Umowy sprzedaży, rozpatrywania reklamacji i skarg,
 • operatorowi pocztowemu lub przewoźnikowi w zakresie związanym z dostarczeniem Towaru,
 • podwykonawcom: podmiotowi prowadzącemu księgowość dla Fundacji, podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne dla Fundacji.
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

§5. Przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy.

 1. Fundacja może udostępniać operatorom platform finansowych i firm logistycznych współpracujących z Fundacją dane osobowe pozyskane od Kupującego w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy sprzedaży, zwłaszcza prawidłowej procedury zapłaty i dostawy.
 2. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z dokonaniem z płatnościami dokonanymi na rzecz Bieganie & Rowery mogą być:
 • platforma IMOJE (www.imoje.pl) prowadzona przez ING Bank Śląski S.A.,
 • KUPUJ Z TWISTO (www.twisto.pl) prowadzone przez Twisto Polska sp. z o.o.
 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 2. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Bank Śląski S.A. lub Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 3. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska sp. z o.o. w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 5. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z wykonaniem dostawy Towarów poprzez platformę INPOST (www.inpost.pl) jest Integer S.A.

§6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych za wyjątkiem wymienionych w art. 5 pkt 1 i 2 i w ramach tam opisanych.

§7. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia dokonania rejestracji lub pierwszego zamówienia lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; wyrażenia przez osoby, których dane dotyczą, sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Fundacji żądania ich usunięcia.

Pomimo cofnięcia zgody na przetwarzanie, zgłoszenia żądania usunięcia danych lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane w zakresie określonym w art. 6 ust. 1 lit. b,c i f RODO będą przetwarzane co najmniej przez okres:

 • realizacji Umowy sprzedaży,
 • rozpatrywania skarg i reklamacji oraz
 • przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Kupującego lub Fundacji.

§8. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Fundację, przysługują następujące uprawnienia:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 • ograniczenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa.

§9. Organ nadzoru:

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego wypełniania zadań i wykonywania uprawnień powierzonych mu w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzoru w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga przysługuje Panu/Pani, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy regulujące ochronę danych osobowych.

§10. Udostępnienie kopii danych osobowych:

Administrator dostarcza na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne. Za wszelkie kolejne kopie, o które Pan/Pani się zwróci, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwraca się Pan/Pani o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy Pan/Pani inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

§11. Zgoda na przetwarzanie danych:

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem prawidłowego przetwarzania danych osobowych na podstawie innych przepisów. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody:

 1. w formie pisemnej na adres: Fundacja „Afirmacja Rozwoju”, Aleja Jana Kasprowicza 102, 51-145 Wrocław,
 2. w formie elektronicznej na adres: sklep@bieganieirowery.pl lub fundacja@afirmacjarozwoju.pl.

§12. Wymóg podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne prawidłowego zawarcia umowy. Jeśli dane nie zostaną podane, może nastąpić odmowa zawarcia umowy lub brak możliwości jej wykonania.

 1. Serwis bieganieirowery.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Bieganie i Rowery, działający pod adresem bieganieirowery.pl prowadzony przez Fundację Afirmacja Rozwoju z siedzibą we Wrocławiu (51-145), adres: Aleja Jana Kasprowicza 102, NIP: 8952189859, Regon: 380378623, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

SPOSOBY DOSTAWY i KURIERZY

Dostawy produktów zakupionych w bieganieirowery.pl realizowane są za pomocą:

1. Pakiety startowe dla biegów i wyścigów stacjonarnych:

 • odbiór osobisty w dniu imprezy w Biurze zawodów
 • InPost PACZKOMATY 24*
 • InPost KURIER*

* opcja dostępna dla zleceń złożonych najpóźniej do 3 dni roboczych przed dniem imprezy

2. Pakiety startowe dla biegów i wyścigów wirtualnych:

 • InPost PACZKOMATY 24
 • InPost KURIER

3. Inne produkty nie będące opłatą startową lub pakietem startowym

 • InPost PACZKOMATY 24
 • InPost KURIER


Aktualnie dostawy produktów zakupionych w bieganieirowery.pl realizowane wyłącznie na terenie Polski. 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • iMoje ING płatności online
  • karty płatnicze VISA i MASTER CARD
  • BLIK
  • szybki przelew
 • przelew tradycyjny*

Sklep Bieganie i Rowery nie obsługuje płatności za pobraniem.

* Przypominamy, że w przypadku przelewu klasycznego przypominamy, że zgodnie z regulaminem sklepu Bieganie i Rowery wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni a realizacja zamówienia rozpoczyna się dopiero po zaksięgowaniu środków na rachunku. Jeżeli zadeklarowana wpłata nie zostanie zrealizowana Wasz zakup zostanie anulowany.

Nr rachunku bankowego:

 • ING Bank Śląski: 23 1050 1575 1000 0090 8075 1622

Sklep bieganieirowery.pl nie obsługuje płatności za pobraniem.

WYSYŁKA / REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienia (przekazanie paczki kurierowi) realizujemy w pierwszym dniu roboczym liczonym od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Fundacji lub platformie IMOJE .

CZAS DOSTAWY

Przesyłki krajowe:

 • InPost PACZKOMATY 24 – 2-3 dni robocze
 • InPost KURIER – 3-5 dni roboczych
  • Terminy dostawy zasady odbioru, zwrotów i reklamacji określają regulaminy operatorów.
  • W przypadku niektórych produktów, które aktualnie nie znajdują się w naszym magazynie możliwy jest wydłużony termin dostawy, który każdorazowo oznaczony jest w opisie produktu.

KOSZT DOSTAWY

Standardowe przesyłki krajowe (PL)

 • InPost PACZKOMATY 24 – 10 zł brutto (gabaryt A i B)
 • InPost KURIER – 15 zł brutto (przesyłka do 30 kg)

Niestandardowe przesyłki krajowe (PL)

 • koszt wyliczany indywidualnie, kalkulacja i informacja o wartości usługi zostania udostępniona w koszyku i opisie produktu.

Całkowity koszt dostawy zamówienia poznasz po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu interesującej Ciebie formy dostawy i metody płatności. W podsumowaniu zobaczysz dokładną wartość do zapłaty.

 

ZWROTY PRZY ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Przy odstąpieniu od umowy Kupującemu przysługuje zwrot kosztów przesyłki poniesionych przy zakupie, jednak nie więcej niż 10 zł brutto. Zwracany towar Kupujący przesyła Sprzedawcy na własny koszt.

Wybierz z menu
Close

Mój koszyk

Miło cię tu widzieć!

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane obsługi zamównienia, do zarządzania dostępem do Państwa konta oraz do innych celów opisanych w naszym Regulaminie i polityce prywatności. polityka prywatności.

Masz już konto?

Close

Categories