Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest

Fundacja „Afirmacja Rozwoju”

z siedzibą we Wrocławiu (51-145), adres: Aleja Jana Kasprowicza 102, NIP: 8952189859, Regon: 380378623, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946,

Z Fundacją można skontaktować się na powyższy adres lub poprzez mail: fundacja@afirmacjarozwoju.pl, sklep@bieganieirowery.pl  lub telefonicznie pod numerem 71 715 65 15.

REGULAMIN 2 MTB Stu Bohaterów

z dnia 25 września 2020.

wyścigu MTB dla amatorów rozgrywany na trasach Parku Krajobrazowego Chełmy i gminy Męcinka.

ARTYKUŁ 1.

ORGANIZATOR WYŚCIGU

 1. Organizator

Fundacja Afirmacja Rozwoju

Aleja Jana Kasprowicza 102

51-145 Wrocław

KRS: 0000733946

 1. Współorganizator

KS ACTIVE URAN Chełmiec

Kontakt:
Dyrektor Wyścigu:

Tomasz Słaby
e-mail: mtb@stubohaterow.pl

www.bieganieirowery.pl

ARTYKUŁ 2.

CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. Zawody odbędą się w dniu 24 października 2020
 2. Start i meta znajdują się na boisku w Chełmcu.
 3. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie boiska w Chełmcu. Czynne będzie w dniu 24 października 2020, od godziny 8:00 – 10:00
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów lub odwołania imprezy w przypadku zaistnienia siły wyższej np. wprowadzenia przez urzędy państwowe ograniczeń dotyczących organizacji imprez lub ograniczeń wynikających z COVID-19.

ARTYKUŁ 3.

PROGRAM ZAWODÓW

 • 8:00 – 10:00 Biuro Zawodów – odbiór numerów startowych
 • 11:00 – start wyścigu 1 – Chełmiec – Boisko,
 • 11:10 – start wyścigu 2 – Chełmiec – Boisko,
 • 10:00 – 14:00 – poczęstunek – Chełmiec – Boisko,
 • 13:30 – koniec wyścigu – Chełmiec – Boisko,
 • 14:00 – dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród, scena główna Chełmiec- Boisko,
 • 15:00 – zakończenie zawodów.

W przypadku, gdy łączna liczba zawodników będzie mniejsza niż 150 osób, możliwy będzie jeden start.

ARTYKUŁ 4.

DYSTANS I TRASA ZAWODÓW

 1. Wyścig zostanie rozegrany na dystansie 23.6 km.
 2. Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego start zostanie podzielony na dwie grupy:
  1. grupa 1 – 100 zawodników
  2. grupa 2 – 100 zawodników
 3. Obydwie grupy startują w odstępie 10 minut.
 4. W celu ukończenia wyścigu, każdy zawodnik musi pokonać wyznaczoną przez organizatorów trasę.
 5. Mapa trasy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

ARTYKUŁ 5.

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

 1. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 01.07.2020 do 24.10.2020
  1. formie zapisów elektronicznych od 01.07.2020 do 22.10.2020 godzina 23:59.59
  2. w biurze zawodów w dniu 24.10.2020 w godzinach od 8:00 do 10:00.
 2. Zapisy na bieg oraz opłatę startową dokonuje się za pomocą platformy bieganieirowery.pl zgodnie z zasadami i Regulaminem sklepu.
 3. Jeden zawodnik może wykupić jednorazowo jeden pakiet i prawidłowo wypełnić kartę zawodnika. W przypadku dokonania opłaty przez inną osobę karta zawodnika musi zostać uzupełniona danymi osoby startującej w wyścigu.
 4. Wysokość opłat startowych w zależności od terminu wpłaty kształtuje się następująco:
  1. od 1.07 do 31.08 – 60 zł
  2. od 1.09 do 18.10 – 70 zł
  3. od 19.10 do dnia wyścigu – 100 zł
 5. Zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru numeru startowego oraz czipa pomiaru czasu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 6. Pakiety startowe zakupione przez platformę Bieganie i Rower nie będą wysyłane i  będą do odbioru w dniu zawodów odebrane osobiście w Biurze Zawodów podczas odbioru numeru startowego i potwierdzenia obecności.
 7. W przypadku odbioru przez osoby trzecie, winno się okazać pisemne upoważnienie wydane przez zawodnika.
 8. Organizator z powodu niewystartowania zawodnika lub nieukończenia wyścigu, nie zwraca wpisowego.
 9. W przypadku odwołania wyścigu lub przesunięcia jego terminu z powodów niezależnych od organizatorów (siła wyższa) opisanych w art. 2 pkt. 4, nie zwraca wpisowego.

ARTYKUŁ 6

UCZESTNICTWO W ZAWODACH

Warunkiem udziału z wyścigu jest:

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego – karty zawodnika, znajdującego się na stronie internetowej bieganieirowery.pl w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej do 22.10.2020 r. lub osobiste zgłoszenie w biurze zawodów w dniu imprezy tj. 24.10.2020.
 2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 (zwanego dalej RODO). Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Fundacja Afirmacja Rozwoju z siedzibą we Wrocławiu (51-145) przy Alei Jana Kasprowicza 102.
 4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora lub w biurze zawodów.
 5. Prawo udział u w wyścigu mają osoby:
  • w wieku powyżej 17 lat (bieg główny w kategorii open seniorów)
  • w wieku 15 – 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (bieg główny w kategorii open młodzików).
 1. W wyścigu nie mogą brać udziału zawodniczki /zawodnicy posiadający licencję Elity i U23.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 4. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
 5. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika. Pomiar elektroniczny za pomocą chip umieszczony z tyłu numeru startowego.
 6. Zaleca się rower MTB. Wyjątkowo można startować na rowerze typu Gravel/Przełajowy.
 7. Obowiązkowo zawodnicy muszą posiadać kask chroniący głowę.
 8. Zawodnik musi być zdrowy, nie jest w trakcie kwarantanny oraz oświadcza, że w ciągu 14 dni przed startem nie miał kontaktu z osobami chorymi na COVID-19, przebywającymi na kwarantannie.

ARTYKUŁ 7.

ORGANIZACJA WYŚCIGU

 1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach gruntowych, leśnych.
 2. Na trasie będzie zlokalizowany punkt kontrolny (bez pomiaru czasu), którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
 3. Na trasie wyścigu nie przewidujemy bufetu.
 4. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans.
 5. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
 6. Podczas zawodów lekarz wyścigu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

ARTYKUŁ 8.

LIMITY UCZESTNIKÓW

W 2 MTB Stu Bohaterów został ustalony limit uczestników – łączny dla wszystkich kategorii – w ilości 200 zawodników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany limitu i zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników.

ARTYKUŁ 9.

RUCH DROGOWY 

 1. Wyścig odbywał się będzie drogami gruntowymi i gminnymi czasowo wyłączonymi z ruchu.
 2. Wszyscy zawodnicy wyścigu powinni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą połową, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.
 5. Zabezpieczenie przejazdu zawodników na trasie wyścigu odbywać się będzie poprzez wystawienie posterunków kierowania ruchem oraz punktów czasowego wstrzymania ruchu na drogach dojazdowych przez siły Organizatora.
 6. Zawodnicy wyścigu dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez Policję.
 7. Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

ARTYKUŁ 10.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 • numery startowe,
 • pomiar czasu,
 • obsługę sędziowską,
 • posiłek regeneracyjny po wyścigu,
 • profesjonalnie oznaczoną trasę,
 • oprawę i profesjonalną kolarską atmosferę,
 • upominki startowe,
 • zabezpieczenie medyczne zespołu Pogotowia Ratunkowego, ratowników medycznych na trasie oraz strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wolontariuszy.

ARTYKUŁ 11.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA WIEKOWA

1. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani według poniższych kategorii:

Mężczyźni:

OPEN – klasyfikacja generalna seniorów
I -III miejsce

 • M2 – 17-29 lat
 • M3 – 30-39 lat
 • M4 – 40-49 lat
 • M5 – 50-59 lat
 • M6 – 60+lat

OPEN – klasyfikacja generalna młodzików

 • M1 – 14 -16 lat

Kobiety:

OPEN – klasyfikacja generalna seniorek
I -III miejsce

 • K2 – 17-29 lat
 • K3 – 30-39 lat
 • K4 – 40-49 lat
 • K5 – 50-59 lat
 • K6 – 60+lat

OPEN – klasyfikacja generalna młodzików

 • K1 – 12 -16 lat

Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach open i wiekowych nagradzane są okolicznościowymi medalami oraz nagrodami rzeczowymi

2. Zawodnicy, którzy zajmą odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce w kategorii OPEN, będą klasyfikowanie również w kategorii wiekowej i zostaną nagrodzeni w swojej kategorii.

3. Wszyscy startujący w obydwu wyścigach zostaną sklasyfikowani według czasów pokonanej trasy a wyniki zliczone w ramach klasyfikacji generalnej – łącznej dla wyników obydwu startów. Warunkiem uzyskania konkretnego miejsca w klasyfikacji będzie czas pokonania trasy liczony według elektronicznego pomiaru.

ARTYKUŁ 12.

KARY
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 • upomnienie,
 • kara czasowa,
 • dyskwalifikacja

ARTYKUŁ 13.

PROTESTY

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
 3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

ARTYKUŁ 14.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 4. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy zawodnika.
 6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wyścigiem zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 7. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 8. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 9. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach.
 10. Na trasie wyścigu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
 11. Wyścigi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem stanów klęski żywiołowej i tzw. „Sił wyższych”
 12. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 13. Nieznajomość regulaminu 2 MTB Stu Bohaterów i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.
 14. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

ARTYKUŁ 15.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe, podane w formularzu zgłoszeń jest Fundacja Afirmacja Rozwoju z siedzibą we Wrocławiu (51-145) przy Alei Jana Kasprowicza 102. Można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail mtb@stubohaterow.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu:
  • przede wszystkim, aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn. 2 MTB Stu Bohaterów
  • w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe celu dowodowym, archiwalnym,
  • aby wykonywać rozliczenia finansowe,
  • aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
  • aby promować inne nasze imprezy sportowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  • w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1lit f) RODO.
 1. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych, przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej

Załącznik nr 1

Trasa 2 MTB Stu Bohaterów

2 MTB Stu Bohaterów

Załącznik nr 2

Regulamin losowania nagrody specjalnej 2 MTB Stu Bohaterów w Chełmcu w dniu 24 października 2020 r.

 1. Organizatorem losowania nagrody specjalnej Wyścigu Rowerów Górskich 2 MTB Stu Bohaterów w Chełmcu w dniu 24 października 2020 r., zwanego dalej „zawodami”, jest Fundacja „Afirmacja Rozwoju” z siedzibą we Wrocławiu (51-145), Aleja Jana Kasprowicza 102, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946
 2. Przedmiotem losowania jest nagroda specjalna ufundowana przez sponsora zawodów, zwana dalej „nagrodą specjalną”
 3. Losowanie nagrody specjalnej odbędzie się w dniu 24 października 2020 r. na miejscu startu i mety zawodów, tj. na boisku sportowym w Chełmcu, po zakończeniu zawodów.
 4. Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w losowaniu nagrody specjalnej są wszyscy zawodnicy, którzy wykupili pakiet startowy uprawniający do udziału w zawodach i wzięli w nich udział.
 5. Losowanie przeprowadzi osoba wskazana przez organizatora zawodów, pod nadzorem komisji sędziowskiej zawodów.
 6. Losowanie odbędzie się poprzez wylosowanie losu z numerem odpowiadającym numerowi startowemu zawodnika, który wziął udział w zawodach.
 7. Losowanie polega na podaniu przez osobę losującą numeru losu odpowiadającego numerowi zawodnika, który wziął udział w zawodach, a następnie podanie wylosowanego numeru przez spikera prowadzącego zawody, przy czym jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przez spikera osoby z numerem startowym, do którego przypisany jest numer losu nie zgłosi się osobiście osoba z numerem startowym przypisanym numerowi losu, los zostanie zniszczony a losowanie będzie potarzane do momentu zgłoszenia się osoby, posiadającej numer startowy odpowiadający numerowi losu, która brała udział w zawodach.
 8. Odbiór nagrody musi nastąpić osobiście w dniu zawodów przez osobę, która wzięła udział w zawodach i okaże numer startowy przypisany do jej nazwiska.
 9. Nadzór nad losowaniem sprawować będzie komisja sędziowska zawodów.
 10. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano osobie nieuprawnionej do udziału, los zostanie unieważniony, a losowanie powtórzone.
 11. W przypadku wylosowania nr osoby, która nie będzie obecna w chwili losowania i nie zgłosi się po trzykrotnym wywołaniu numeru przez konferansjera, los zostaje unieważniony. Losowany zostanie kolejny numer z zachowaniem powyższej zasady, aż do wyłonienia zwycięzcy.
 12. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana regulaminem.

REGULAMIN WIRTUALNYCH BIEGÓW STU BOHATERÓW, WIRTUALNYCH BIEGÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH ORAZ WIRTUALNYCH MARATONÓW ROWEROWYCH STU BOHATERÓW

§1. ORGANIZATOR

Fundacja „Afirmacja Rozwoju”

z siedzibą we Wrocławiu (51-145), adres: Aleja Jana Kasprowicza 102, NIP: 8952189859, Regon: 380378623, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946

§2. CELE IMPREZY

 1. Promocja biegania i integracja środowiska biegaczy w Polsce.
 2. Budowanie idei nowoczesnego patriotyzmu opartego na idei wspólnoty społeczeństwa obywatelskiego, empatii i pomocy słabszym oraz pamięci przeszłych pokoleń ale też nowoczesności, otwartości na świat i szacunku do drugiego człowieka.
 3. Upamiętnienie polskich bohaterów walki o niepodległość w ramach projektu realizowanego przez Fundację Afirmacja Rozwoju „Stu Bohaterów” i „Polish Superheroes”.
 4. Pomoc materialna i promocja pomocy w ramach akcji #MocPozytywnejEnergii .

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W imprezach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i wniosły opłatę startową. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe.
 2. Rejestracja i opłata rejestracyjna odbywa się za pomocą platformy bieganieirowery.pl

§4. ZASADY IMPREZY

 1. Impreza ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński, oparty wyłącznie na zasadach fair play. Impreza nie jest imprezą o charakterze masowym.
 2. Impreza ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę i czas biegu, a w przypadku wirtualnego maratonu miejsce, czas i sprzęt na jakim pokona wyznaczoną trasę.
 3. Impreza odbywa się w terminie 30 dni od dnia rejestracji i wniesienia opłaty startowej.
 4. W Wirtualnych dogrywkach Biegów Stu Bohaterów biegacze zobowiązują się przebyć jeden z dwóch dystansów, który wybiorą:
  • 10 km – Bieg Superbohatera,
  • 5 km – Bieg Bohatera, Marszobieg Bohatera (Nordic Walking)
 5. W przypadku Wirtualnego Maratonu Rowerowego Stu Bohaterów rowerzyści  zobowiązują się przebyć jeden z dwóch dystansów, który wybiorą:
  • 30 km – Wyścig Bohatera,
  • 60 km – Wyścig Superbohatera,
 6. W Wirtualnych biegach okolicznościowych biegacze zobowiązują się przebyć jeden dystans:
  • Bieg po Szablę Generała – 5 km
 7. Nie zakłada się pomiaru czasu przez organizatora, ani limitu czasu. Każdy dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.
 8. Po ukończeniu imprezy uczestnicy proszeni są o przesłanie zdjęć/screenów ze swoimi wynikami na adres: bieg@bieganieirowery.pl wraz z autoportretem z trasy (selfi) oraz czterocyfrowym numerem zamówienia.

§5. ZGŁOSZENIA, PAKIETY, OPŁATY

 1. Zgłoszenia do imprezy odbywają się poprzez wykupienie pakietu na platformie bieganieirowery.pl począwszy od dnia 1 maja 2020 roku.
 2. Opłaty przyjmowane są za pomocą elektronicznego systemu płatności IMOJE zgodnie z regulaminem sklepu. Pakiety nieopłacone do tego czasu uznaje się za niewykupione i nie będą zrealizowane.
 3. Uczestnicy wybierający sposób płatności jako przelew tradycyjny, zobowiązani są do uregulowania opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona w tym terminie, zlecenie zostanie anulowane.
 4. Dla uczestnika przygotowany jest 1 pakiet wzbogacony o elementy charakterystyczne dla wybranego biegu tematycznego, zgodnie z ofertą przedstawioną na platformie bieganieirowery.pl.
 5. Ceny pakietów uzależnione są od wybranego biegu.
 6. Pakiety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
 7. Pakiety zostaną wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia biegu lub dnia przesłania raportu.
 8. Zasady i koszty dostawy określa regulamin sklepu bieganieirowery.pl/regulamin

§6. NAGRODY I MEDALE

 1. Jeżeli w wybranym biegu organizator przewidział medale:
  1. Medal otrzymuje każdy zawodnik, który pokona wyznaczony dystans i w określonym w zasadach biegu terminie prześle raport z ukończenia trasy.
  2. Osoby, które wykupiły pakiet startowy, a nie przesłały raportu z pokonania wybranego dystansu otrzymują pakiety startowe bez medalu.
 2. Jeżeli organizator przewiduje za udział w biegu dodatkowe nagrody, zasady ich przyznawania określa oddzielny regulamin.

§7. PRZEZNACZENIE OPŁATY

Opłata startowa po odjęciu podatków zostanie podzielona na 3 części i rozdysponowana w poniższy sposób:

  1. Pokrycie kosztów projektów oraz zakup elementów składających się na pakiet startowy.
  2. Pokrycie kosztów administracyjnych, takich jak reklama, koszty pracy i materiałów, inne koszty organizacyjne, etc.
  3. Przekazanie na działalność statutową i akcje charytatywne organizowane przez Fundację.

§8. PROCES REJESTRACJI

Zasady rejestracji uczestnika oraz zakupu pakietu (dokonania opłaty startowej) opisane są w regulaminie sklepu bieganieirowery.pl/regulamin

§9. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

Organizator zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zakończenia biegu do dostarczenia wykupionych przez uczestników pakietów, pod podane przez nich adresy wysyłki.

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD W WIRTUALNYM BIEGU PO SZABLĘ GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

 1. Organizatorem losowania nagrody głównej W WIRTUALNYM BIEGU PO SZABLĘ GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, zwanego dalej „zawodami”, jest Fundacja „Afirmacja Rozwoju” z siedzibą we Wrocławiu (51-145), Aleja Jana Kasprowicza 102, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946
 2. Przedmiotem losowania jest:
  • nagroda główna w postaci
   • replika szabli gen. Władysława Sikorskiego z 1920 roku
   • Album Stu Bohaterów na stulecie Niepodległej w kolekcjonerskiej, limitowanej edycji 2018.
   • Śpiewnik Stu Bohaterów na stulecie Niepodległej
   • Melodie Stu Bohaterów na stulecie Niepodległej – wyjątkowa autorska płyta z kompozycjami Alternative Ensemble specjalnie nagrana z okazji stulecia niepodległości, w kolekcjonerskiej, limitowanej edycji winylowej 2018.
  • 5 nagród dodatkowych w postaci:
   • Album Stu Bohaterów na stulecie Niepodległej w kolekcjonerskiej, limitowanej edycji 2018.
   • Śpiewnik Stu Bohaterów na stulecie Niepodległej
   • Melodie Stu Bohaterów na stulecie Niepodległej – wyjątkowa autorska płyta z kompozycjami Alternative Ensemble specjalnie nagrana z okazji stulecia niepodległości, w kolekcjonerskiej, limitowanej edycji winylowej 2018.
 3. Fundatorem nagród jest Fundacja Afirmacja Rozwoju.
 4. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2020 r. o godzinie 12 podczas transmisji na żywo prowadzonej na https://facebook.com/BiegStuBohaterow
 5. Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w losowaniu nagrody głównej są wszyscy zawodnicy, którzy wykupili pakiet startowy uprawniający do udziału w zawodach i przesłali w wyznaczonym czasie, tj. do dnia 25 sierpnia 2020 godzina 23:59 na adres wskazany przez organizatora potwierdzenie ukończenia biegu.
 6. Osoby, które wykupiły pakiet startowy, ale nie przesłały potwierdzenia ukończenia biegu są wyłączone z losowania.
 7. Losowanie przeprowadzi osoba wskazana przez organizatora zawodów, pod nadzorem komisji.
 8. Losowanie odbędzie się poprzez wylosowanie losu z numerem odpowiadającym numerowi zamówienia jaki otrzymał zawodnik podczas rejestracji swojego udziału w biegu na platformie bieganieirowery.pl.
 9. Losowanie polega na podaniu przez osobę losującą numeru losu odpowiadającego numerowi zamówienia zawodnika, oraz pokazanie karty z nr do kamery rejestrującej losowanie. O wyniku losowania zwycięzca zostanie powiadomiony za pomocą e-maila i wiadomości sms na adres mejlowy i nr telefonu podany w zamówieniu.
 10. Przekazanie nagrody nastąpi za pomocą kuria lub w inny sposób uzgodniony przez organizatora z wylosowaną osobą.
 11. Nadzór nad losowaniem sprawować będzie komisja.
 12. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano osobie nieuprawnionej do udziału, los zostanie unieważniony, a losowanie powtórzone.
 13. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana regulaminem.
Wybierz z menu
Close

Mój koszyk

Miło cię tu widzieć!

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane obsługi zamównienia, do zarządzania dostępem do Państwa konta oraz do innych celów opisanych w naszym Regulaminie i polityce prywatności. polityka prywatności.

Masz już konto?

Close

Categories