Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest

Fundacja „Afirmacja Rozwoju”

z siedzibą we Wrocławiu (51-145), adres: Aleja Jana Kasprowicza 102, NIP: 8952189859, Regon: 380378623, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946,

Z Fundacją można skontaktować się na powyższy adres lub poprzez mail: fundacja@afirmacjarozwoju.pl, sklep@bieganieirowery.pl  lub telefonicznie pod numerem 71 715 65 15.

REGULAMIN 4 BIEGU STU BOHATERÓW (WIRTUALNEGO)

§1. ORGANIZATOR

Fundacja „Afirmacja Rozwoju”

z siedzibą we Wrocławiu (51-145), adres: Aleja Jana Kasprowicza 102, NIP: 8952189859, Regon: 380378623, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946

§2. CELE IMPREZY

 1. Promocja biegania i integracja środowiska biegaczy w Polsce.
 2. Budowanie idei nowoczesnego patriotyzmu opartego na idei wspólnoty społeczeństwa obywatelskiego, empatii i pomocy słabszym oraz pamięci przeszłych pokoleń ale też nowoczesności, otwartości na świat i szacunku do drugiego człowieka.
 3. Upamiętnienie polskich bohaterów walki o niepodległość w ramach projektu realizowanego przez Fundację Afirmacja Rozwoju „Stu Bohaterów” i „Polish Superheroes”.
 4. Pomoc materialna i promocja pomocy w ramach akcji #MocPozytywnejEnergii .

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i wniosły opłatę startową. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe.
 2. Rejestracja i opłata rejestracyjna odbywa się za pomocą platformy bieganieirowery.pl

§4. ZASADY IMPREZY

 1. Impreza ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński, oparty wyłącznie na zasadach fair play. Impreza nie jest imprezą o charakterze masowym.
 2. Impreza ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę i czas biegu, a w przypadku wirtualnego maratonu miejsce, czas i sprzęt na jakim pokona wyznaczoną trasę.
 3. Impreza odbywa się w terminie od 1 do 30 czerwca 2020
 4. W Wirtualnych 4 Biegu Stu Bohaterów biegacze zobowiązują się przebyć jeden z dwóch dystansów, który wybiorą:
  • 10 km – Bieg Superbohatera, Marsz Bohatera (Nordic Walking)
  • 5 km – Bieg Bohatera, Marsz Bohatera (Nordic Walking)
 5. Nie zakłada się pomiaru czasu przez organizatora, ani limitu czasu. Każdy dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.
 6. Po ukończeniu imprezy uczestnicy proszeni są o przesłanie zdjęć/screenów ze swoimi wynikami na adres: bieg@bieganieirowery.pl wraz z autoportretem z trasy (selfi).

§5. ZGŁOSZENIA, PAKIETY, OPŁATY

 1. Zgłoszenia do imprezy odbywają się poprzez wykupienie pakietu na platformie bieganieirowery.pl począwszy od dnia 15 maja 2020 roku do 30 czerwca 2020.
 2. Opłaty przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności IMOJE ING oraz w formie przelewu tradycyjnego. Zasady płatności i ochrony danych osobowych określa regulaminem sklepu. Pakiety nieopłacone w terminie 7 dni od dnia rejestracji zostaną anulowane, uznaje się za niewykupione i nie będą zrealizowane.
 3. Za datę końcową rejestracji i dokonania opłaty startowej określa się termin 30 czerwca 2020.
 4. Dla uczestnika przygotowany jest 1 pakiet wzbogacony o elementy charakterystyczne dla wybranego biegu tematycznego, zgodnie z ofertą przedstawioną na platformie bieganieirowery.pl.
 5. Ceny pakietów uzależnione są od wybranego biegu.
 6. Pakiety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
 7. Zasady i koszty dostawy określa regulamin sklepu bieganieirowery.pl/regulamin

§6. PRZEZNACZENIE OPŁATY

Opłata startowa po odjęciu podatków zostanie podzielona na 3 części i rozdysponowana w poniższy sposób:

  1. Pokrycie kosztów projektów oraz zakup elementów składających się na pakiet startowy.
  2. Pokrycie kosztów administracyjnych, takich jak reklama, koszty pracy i materiałów, inne koszty organizacyjne, etc.
  3. Przekazanie na działalność statutową i akcje charytatywne organizowane przez Fundację.

§7. PROCES REJESTRACJI

Zasady rejestracji uczestnika oraz zakupu pakietu (dokonania opłaty startowej) opisane są w regulaminie sklepu bieganieirowery.pl/regulamin

§8. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

Organizator zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zakończenia biegu do dostarczenia wykupionych przez uczestników pakietów, pod podane przez nich adresy wysyłki.

REGULAMIN

5 Biegu Stu Bohaterów

biegu przełajowego o charakterze górskim dla amatorów rozgrywanego na trasach Parku Krajobrazowego Chełmy i gminy Męcinka.

 

Artykuł 1. ORGANIZATOR WYŚCIGU

 1. Organizator

Fundacja Afirmacja Rozwoju

Aleja Jana Kasprowicza 102

51-145 Wrocław

KRS: 0000733946

 1. Współorganizator

KS ACTIVE URAN CHełmiec

Kontakt:
Dyrektor Wyścigu:

Tomasz Jankowski tel. 603 073 030
e-mail: bieg@stubohaterow.pl

www.bieg.stubohaterow.pl

 

Artykuł 2.

CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. Zawody odbędą się w dniu 6 września 2020r. Start i meta znajdują się na boisku w Chełmcu.
 2. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie boiska w Chełmcu. Czynne będzie w dniu 6 września 2020, od godziny 8:00 – 10:00
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu biegu.

 

ARTYKUŁ 3.

PROGRAM ZAWODÓW

 • 8:00 – 10:00 Biuro Zawodów – odbiór numerów startowych
 • 10:00 – 10:30 – start dziecięcych biegów Orląt, (do 100 osób)
 • 11:00 – start biegu 1 – superbohater 10 km (do 150 osób)
 • 11:15 – start biegu 2 – superbohater 10 km i  (do 150 osób)
 • 11:30 – start biegu 3 – bohater 5 km (do 150 osób)
 • 10:00 – 13:00 – poczęstunek – Chełmiec – Boisko,
 • 14:00 – meta biegu, zamknięcie klasyfikacji – Chełmiec – Boisko,
 • 14:30 – dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród, scena główna Chełmiec- Boisko,
 • 15:00 – zakończenie zawodów.

ARTYKUŁ 4.

DYSTANS I TRASA ZAWODÓW

 1. Bieg zostanie rozegrany na następujących dystansach:
  1. dorośli
   1. 10 km – Bieg Superbohatera – bieg główny,
   2. 5 km – Bieg, Marszobieg (Nordic Walking) Bohatera,
  2. dzieci
   1. 300 m – mały bieg Orląt (dzieci do 12 lat)
   2. 600 m – duży bieg Orląt (dzieci do 16 lat)
 2. Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego organizator wprowadza limity uczestników biorących udział w jednym biegu do 150 zawodników.
 3. Obydwie grupy startują w odstępie 15 minut.
 4. W celu ukończenia wyścigu, każdy zawodnik musi pokonać wyznaczoną przez organizatorów trasę.
 5. Mapa trasy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

ARTYKUŁ 5.

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

 1. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 01.05.2020 do 06.09.2020.
  1. w formie zapisów elektronicznych od 01.05.2020 do 03.09.2020 godzina 23:59.59
  2. w biurze zawodów w dniu 06.09.2020 w godzinach od 8:00 do 10:00.
 2. Zapisy realizowane są za pomocą platformy bieganieirowery.pl
 3. Wysokość opłat startowych kształtuje się następująco:
  1. 01.05.2020 do 06.08.2020 wynosi 60 zł.
  2. 07.08.2020 do 03.09.2020 wynosi 70 zł.
  3. Opłata wniesiona gotówką w biurze zawodów w dniu 06.09.2020 r. wynosi 100 zł
  4. Opłata za udział dzieci w biegach orląt od dnia 15.03.2020 do 06.09.2020 wynosi 30 zł.
 4. Opłatę startową należy dokonać za pomocą platformy bieganieirowery.pl
 5. Zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru numeru startowego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 6. W przypadku odbioru przez osoby trzecie, winno się okazać pisemne upoważnienie wydane przez zawodnika.
 7. Organizator z powodu niewystartowania zawodnika lub nieukończenia wyścigu, nie zwraca wpisowego.
 8. Wszystkie wpłaty dokonane przez zawodników są darowizną na rzecz Fundacji Afirmacja Rozwoju. Na życzenie zawodnika Fundacja może wystawić stosowne zaświadczenie o dokonaniu darowizny.

 

ARTYKUŁ 6.

UCZESTNICTWO W ZAWODACH

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej bieganieirowery.pl w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej do 03.09.2020 r. lub osobiste zgłoszenie w biurze zawodów w dniu imprezy tj. 06.09.2020.
 2. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 (zwanego dalej RODO). Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Fundacja Afirmacja Rozwoju z siedzibą we Wrocławiu (51-145) przy Alei Jana Kasprowicza 102..
 3. Prawo udział u w wyścigu mają osoby:
  1. w wieku powyżej 17 lat – bieg superbohatera i bieg, marszobieg, nordic walking bohatera w kategorii open seniorów,
  2. w wieku 14 – 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych bieg superbohatera i bieg, marszobieg, nordic walking bohatera w kategorii open młodzików.
 4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 6. Każdy uczestnik w czasie biegu musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika. Pomiar elektroniczny na chipy jednorazowe lub wielorazowe, na rzepy nad kostką nogi – chipy do zwrotu za Metą.

 

ARTYKUŁ 7.

ORGANIZACJA WYŚCIGU

 1. Bieg zostanie przeprowadzony na drogach gruntowych, leśnych.
 2. Na trasie będzie zlokalizowany punkt kontrolny, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
 3. Na trasie biegu nie przewidujemy bufetu. Dla biegu Superbohatera dostępny będzie punkt z napojami.
 4. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przebiegną wyznaczony dystans.
 5. Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zasad Fair Play.
 6. Podczas zawodów lekarz biegu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować bieg.

 

ARTYKUŁ 8.

LIMITY UCZESTNIKÓW

W 4 Biegu Stu Bohaterów został ustalony limit uczestników – łączny dla wszystkich kategorii – w ilości 500 zawodników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany limitu i zwiększenia ilości uczestników.

ARTYKUŁ 9. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 • numery startowe,
 • pomiar czasu,
 • obsługę sędziowską,
 • posiłek regeneracyjny po wyścigu,
 • profesjonalnie oznaczoną trasę,
 • oprawę i profesjonalną biegową atmosferę,
 • upominki startowe,
 • zabezpieczenie medyczne zespołu Pogotowia Ratunkowego, ratowników medycznych na trasie oraz strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wolontariuszy.

 

ARTYKUŁ 10.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA WIEKOWA

1. Bieg Superbohatera – dystans 10 km

Mężczyźni:

OPEN – klasyfikacja generalna seniorów
I -III miejsce – okolicznościowe puchary oraz nagrody rzeczowe

M2 – 17-29 lat
M3 – 30-39 lat

M4 – 40-49 lat
M5 – 50-59 lat

M6 – 60+lat
Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych nagradzane są okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi

OPEN – klasyfikacja generalna młodzików

M1 – 14 -16 lat

Kobiety:

OPEN – klasyfikacja generalna seniorek
I -III miejsce – okolicznościowe puchary oraz nagrody rzeczowe

K2 – 17-29 lat
K3 – 30-39 lat
K4 – 40-49 lat
K5 – 50-59 lat

K6 – 60+lat

Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych nagradzane są okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi

OPEN – klasyfikacja generalna młodziczek

K1 – 14 -16 lat

Zawodnicy, którzy zajmą odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce w kategorii OPEN, będą wyłączeni z klasyfikacji wiekowej i zostaną nagrodzeni wyłącznie w tej kategorii.

2. Bieg Bohatera – 5 km

OPEN – klasyfikacja generalna seniorów
I -III miejsce – okolicznościowe puchary oraz nagrody rzeczowe

3. Marszobieg Bohatera (nordic walking) – 5 km

OPEN – klasyfikacja generalna seniorek
I -III miejsce – okolicznościowe puchary oraz nagrody rzeczowe

4. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w wybranym przez siebie dystansie otrzyma pamiątkowy medal 4 Biegu Stu Bohaterów.

 

ARTYKUŁ 11.

KARY
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 • upomnienie,
 • kara czasowa,
 • dyskwalifikacja

 

ARTYKUŁ 12.

PROTESTY

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
 3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

 

ARTYKUŁ 13.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 4. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy zawodnika.
 6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wyścigiem zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 7. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 8. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 9. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach.
 10. Na trasie wyścigu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
 11. Wyścigi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem stanów klęski żywiołowej i tzw. „Sił wyższych”
 12. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 13. Nieznajomość regulaminu 4 Biegu Stu Bohaterów i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.
 14. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

 

ARTYKUŁ 14.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe, podane w formularzu zgłoszeń jest Fundacja Afirmacja Rozwoju z siedzibą we Wrocławiu (51-145) przy Alei Jana Kasprowicza 102. Można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail bieg@stubohaterow.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu:
  1. przede wszystkim, aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn. 4 Bieg Stu Bohaterów
  2. w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
  3. w celu dowodowym, archiwalnym,
  4. aby wykonywać rozliczenia finansowe,
  5. aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
  6. aby promować inne nasze imprezy sportowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  7. w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1lit f) RODO.
 1. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych, przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej

REGULAMIN 2 MTB Stu Bohaterów

wyścigu MTB dla amatorów rozgrywany na trasach Parku Krajobrazowego Chełmy i gminy Męcinka.

ARTYKUŁ 1.

ORGANIZATOR WYŚCIGU

 1. Organizator

Fundacja Afirmacja Rozwoju

Aleja Jana Kasprowicza 102

51-145 Wrocław

KRS: 0000733946

 1. Współorganizator

KS ACTIVE URAN Chełmiec

Kontakt:
Dyrektor Wyścigu:

Tomasz Słaby
e-mail: mtb@stubohaterow.pl

www.bieganieirowery.pl

ARTYKUŁ 2.

CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. Zawody odbędą się w dniu 24 października 2020
 2. Start i meta znajdują się na boisku w Chełmcu.
 3. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie boiska w Chełmcu. Czynne będzie w dniu 24 października 2020, od godziny 8:00 – 10:00
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów bez podania przyczyn w terminie do 31 lipca 2020. Prawo do zmiany terminu lub odwołania imprezy może również nastąpić w przypadku zaistnienia siły wyższej np. wprowadzenia przez urzędy państwowe ograniczeń dotyczących organizacji imprez.

ARTYKUŁ 3.

PROGRAM ZAWODÓW

 • 8:00 – 10:00 Biuro Zawodów – odbiór numerów startowych
 • 11:00 – start wyścigu 1 – Chełmiec – Boisko,
 • 11:20 – start wyścigu 2 – Chełmiec – Boisko,
 • 10:00 – 14:00 – poczęstunek – Chełmiec – Boisko,
 • 13:30 – koniec wyścigu – Chełmiec – Boisko,
 • 14:00 – dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród, scena główna Chełmiec- Boisko,
 • 15:00 – zakończenie zawodów.

ARTYKUŁ 4.

DYSTANS I TRASA ZAWODÓW

 1. Wyścig zostanie rozegrany na dystansie 23.6 km.
 2. Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego start zostanie podzielony na dwie grupy:
  1. grupa 1 – 150 zawodników
  2. grupa 2 – 150 zawodników
 3. Obydwie grupy startują w odstępie 15 minut.
 4. W celu ukończenia wyścigu, każdy zawodnik musi pokonać wyznaczoną przez organizatorów trasę.
 5. Mapa trasy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

ARTYKUŁ 5.

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

 1. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 01.07.2020 do 24.10.2020
  1. formie zapisów elektronicznych od 01.07.2020 do 22.10.2020 godzina 23:59.59
  2. w biurze zawodów w dniu 24.10.2020 w godzinach od 8:00 do 10:00.
 2. Zapisy na bieg oraz opłatę startową dokonuje się za pomocą platformy bieganieirowery.pl zgodnie z zasadami i Regulaminem sklepu.
 3. Wysokość opłat startowych w zależności od terminu wpłaty kształtuje się następująco:
  1. od 1.07 do 31.08 – 60 zł
  2. od 1.09 do 18.10 – 70 zł
  3. od 19.10 do dnia wyścigu – 100 zł
 4. Zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru numeru startowego oraz czipa pomiaru czasu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 5. Pakiety startowe zakupione przez platformę Bieganie i Rowery mogą zostać wysłane do zawodnika za pomocą:
  1. kuriera
  2. paczkomatu
  3. odebrane osobiście w dniu zawodów.
 6. W przypadku odbioru przez osoby trzecie, winno się okazać pisemne upoważnienie wydane przez zawodnika.
 7. Organizator z powodu niewystartowania zawodnika lub nieukończenia wyścigu, nie zwraca wpisowego.
 8. W przypadku odwołania wyścigu lub przesunięcia jego terminu z powodów niezależnych od organizatorów (siła wyższa), nie zwraca wpisowego.

ARTYKUŁ 6

UCZESTNICTWO W ZAWODACH

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej bieganieirowery.pl w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej do 22.10.2020 r. lub osobiste zgłoszenie w biurze zawodów w dniu imprezy tj. 24.10.2020.
 2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 (zwanego dalej RODO). Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Fundacja Afirmacja Rozwoju z siedzibą we Wrocławiu (51-145) przy Alei Jana Kasprowicza 102.
 4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora lub w biurze zawodów.
 5. Prawo udział u w wyścigu mają osoby:
  • w wieku powyżej 17 lat (bieg główny w kategorii open seniorów)
  • w wieku 12 – 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (bieg główny w kategorii open młodzików).
 1. W wyścigu nie mogą brać udziału zawodniczki /zawodnicy posiadający licencję Elity i U23.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 4. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
 5. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika. Pomiar elektroniczny za pomocą chip umieszczony z tyłu numeru startowego.
 6. Zaleca się rower MTB. Wyjątkowo można startować na rowerze typu Gravel/Przełajowy.
 7. Obowiązkowo zawodnicy muszą posiadać kask chroniący głowę.

ARTYKUŁ 7.

ORGANIZACJA WYŚCIGU

 1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach gruntowych, leśnych.
 2. Na trasie będzie zlokalizowany punkt kontrolny, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
 3. Na trasie wyścigu nie przewidujemy bufetu.
 4. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans.
 5. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
 6. Podczas zawodów lekarz wyścigu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

ARTYKUŁ 8.

LIMITY UCZESTNIKÓW

W 2 MTB Stu Bohaterów został ustalony limit uczestników – łączny dla wszystkich kategorii – w ilości 300 zawodników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany limitu i zwiększenia lub zmniejszenia ilości uczestników.

ARTYKUŁ 9.

RUCH DROGOWY 

 1. Wyścig odbywał się będzie drogami gruntowymi i gminnymi czasowo wyłączonymi z ruchu.
 2. Wszyscy zawodnicy wyścigu powinni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą połową, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.
 5. Zabezpieczenie przejazdu zawodników na trasie wyścigu odbywać się będzie poprzez wystawienie posterunków kierowania ruchem oraz punktów czasowego wstrzymania ruchu na drogach dojazdowych przez siły Organizatora.
 6. Zawodnicy wyścigu dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez Policję.
 7. Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

ARTYKUŁ 10.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 • numery startowe,
 • pomiar czasu,
 • obsługę sędziowską,
 • posiłek regeneracyjny po wyścigu,
 • profesjonalnie oznaczoną trasę,
 • oprawę i profesjonalną kolarską atmosferę,
 • upominki startowe,
 • zabezpieczenie medyczne zespołu Pogotowia Ratunkowego, ratowników medycznych na trasie oraz strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wolontariuszy.

ARTYKUŁ 11.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA WIEKOWA

1. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani według poniższych kategorii:

Mężczyźni:

OPEN – klasyfikacja generalna seniorów
I -III miejsce

 • M2 – 17-29 lat
 • M3 – 30-39 lat
 • M4 – 40-49 lat
 • M5 – 50-59 lat
 • M6 – 60+lat

OPEN – klasyfikacja generalna młodzików

 • M1 – 14 -16 lat

Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach open i wiekowych nagradzane są okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi

Kobiety:

OPEN – klasyfikacja generalna seniorek
I -III miejsce

 • K2 – 17-29 lat
 • K3 – 30-39 lat
 • K4 – 40-49 lat
 • K5 – 50-59 lat
 • K6 – 60+lat

OPEN – klasyfikacja generalna młodzików

 • K1 – 12 -16 lat

Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach open i wiekowych nagradzane są okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi

2. Zawodnicy, którzy zajmą odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce w kategorii OPEN, będą wyłączeni z klasyfikacji wiekowej i zostaną nagrodzeni wyłącznie w tej kategorii.

3. Wszyscy startujący w obydwu wyścigach zostaną sklasyfikowani według czasów pokonanej trasy a wyniki zliczone w ramach klasyfikacji generalnej – łącznej dla wyników obydwu startów. Warunkiem uzyskania konkretnego miejsca w klasyfikacji będzie czas pokonania trasy liczony według elektronicznego pomiaru.

ARTYKUŁ 12.

KARY
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 • upomnienie,
 • kara czasowa,
 • dyskwalifikacja

ARTYKUŁ 13.

PROTESTY

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
 3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

ARTYKUŁ 14.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 4. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy zawodnika.
 6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wyścigiem zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 7. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 8. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 9. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach.
 10. Na trasie wyścigu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
 11. Wyścigi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem stanów klęski żywiołowej i tzw. „Sił wyższych”
 12. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 13. Nieznajomość regulaminu 1 MTB Stu Bohaterów i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.
 14. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

ARTYKUŁ 15.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe, podane w formularzu zgłoszeń jest Fundacja Afirmacja Rozwoju z siedzibą we Wrocławiu (51-145) przy Alei Jana Kasprowicza 102. Można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail mtb@stubohaterow.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu:
  • przede wszystkim, aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn. 2 MTB Stu Bohaterów
  • w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe celu dowodowym, archiwalnym,
  • aby wykonywać rozliczenia finansowe,
  • aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
  • aby promować inne nasze imprezy sportowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  • w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1lit f) RODO.
 1. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych, przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej

Załącznik nr 1

Trasa 2 MTB Stu Bohaterów (trasa została wyznaczona po śladzie 1 MTB Stu Bohaterów z 27.06.2020)

2 MTB Stu Bohaterów on Trailforks.com


Załącznik nr 2

Regulamin losowania nagrody głównej 2 MTB Stu Bohaterów w Chełmcu w dniu 24 października 2020 r.

 1. Organizatorem losowania nagrody głównej Wyścigu Rowerów Górskich 2 MTB Stu Bohaterów w Chełmcu w dniu 24 października 2020 r., zwanego dalej „zawodami”, jest Fundacja „Afirmacja Rozwoju” z siedzibą we Wrocławiu (51-145), Aleja Jana Kasprowicza 102, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946
 2. Przedmiotem losowania jest nagroda główna ufundowana przez sponsora zawodów, zwana dalej „nagrodą główną”
 3. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 24 października 2020 r. na miejscu startu i mety zawodów, tj. na boisku sportowym w Chełmcu, po zakończeniu zawodów.
 4. Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w losowaniu nagrody głównej są wszyscy zawodnicy, którzy wykupili pakiet startowy uprawniający do udziału w zawodach i wzięli w nich udział.
 5. Losowanie przeprowadzi osoba wskazana przez organizatora zawodów, pod nadzorem komisji sędziowskiej zawodów.
 6. Losowanie odbędzie się poprzez wylosowanie losu z numerem odpowiadającym numerowi startowemu zawodnika, który wziął udział w zawodach.
 7. Losowanie polega na podaniu przez osobę losującą numeru losu odpowiadającego numerowi zawodnika, który wziął udział w zawodach, a następnie podanie wylosowanego numeru przez spikera prowadzącego zawody, przy czym jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przez spikera osoby z numerem startowym, do którego przypisany jest numer losu nie zgłosi się osobiście osoba z numerem startowym przypisanym numerowi losu, los zostanie zniszczony a losowanie będzie potarzane do momentu zgłoszenia się osoby, posiadającej numer startowy odpowiadający numerowi losu, która brała udział w zawodach.
 8. Odbiór nagrody musi nastąpić osobiście w dniu zawodów przez osobę, która wzięła udział w zawodach i okaże numer startowy przypisany do jej nazwiska.
 9. Nadzór nad losowaniem sprawować będzie komisja sędziowska zawodów
 10. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano osobie nieuprawnionej do udziału, los zostanie unieważniony, a losowanie powtórzone.
 11. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana regulaminem.

REGULAMIN WIRTUALNYCH BIEGÓW STU BOHATERÓW WIRTUALNYCH MARATONÓW ROWEROWYCH STU BOHATERÓW

§1. ORGANIZATOR

Fundacja „Afirmacja Rozwoju”

z siedzibą we Wrocławiu (51-145), adres: Aleja Jana Kasprowicza 102, NIP: 8952189859, Regon: 380378623, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000733946

§2. CELE IMPREZY

 1. Promocja biegania i integracja środowiska biegaczy w Polsce.
 2. Budowanie idei nowoczesnego patriotyzmu opartego na idei wspólnoty społeczeństwa obywatelskiego, empatii i pomocy słabszym oraz pamięci przeszłych pokoleń ale też nowoczesności, otwartości na świat i szacunku do drugiego człowieka.
 3. Upamiętnienie polskich bohaterów walki o niepodległość w ramach projektu realizowanego przez Fundację Afirmacja Rozwoju „Stu Bohaterów” i „Polish Superheroes”.
 4. Pomoc materialna i promocja pomocy w ramach akcji #MocPozytywnejEnergii .

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W imprezach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i wniosły opłatę startową. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe.
 2. Rejestracja i opłata rejestracyjna odbywa się za pomocą platformy bieganieirowery.pl

§4. ZASADY IMPREZY

 1. Impreza ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński, oparty wyłącznie na zasadach fair play. Impreza nie jest imprezą o charakterze masowym.
 2. Impreza ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę i czas biegu, a w przypadku wirtualnego maratonu miejsce, czas i sprzęt na jakim pokona wyznaczoną trasę.
 3. Impreza odbywa się w terminie 30 dni od dnia rejestracji i wniesienia opłaty startowej.
 4. W Wirtualnych Biegach Stu Bohaterów biegacze zobowiązują się przebyć jeden z dwóch dystansów, który wybiorą:
  • 10 km – Bieg Superbohatera,
  • 5 km – Bieg Bohatera, Marszobieg Bohatera (Nordic Walking)
 5. W przypadku Wirtualnego Maratonu Rowerowego Stu Bohaterów rowerzyści  zobowiązują się przebyć jeden z dwóch dystansów, który wybiorą:
  • 30 km – Wyścig Bohatera,
  • 60 km – Wyścig Superbohatera,
 6. Nie zakłada się pomiaru czasu przez organizatora, ani limitu czasu. Każdy dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.
 7. Po ukończeniu imprezy uczestnicy proszeni są o przesłanie zdjęć/screenów ze swoimi wynikami na adres: bieg@bieganieirowery.pl wraz z autoportretem z trasy (selfi).

§5. ZGŁOSZENIA, PAKIETY, OPŁATY

 1. Zgłoszenia do imprezy odbywają się poprzez wykupienie pakietu na platformie bieganieirowery.pl począwszy od dnia 1 maja 2020 roku.
 2. Opłaty przyjmowane są za pomocą elektronicznego systemu płatności IMOJE zgodnie z regulaminem sklepu. Pakiety nieopłacone do tego czasu uznaje się za niewykupione i nie będą zrealizowane.
 3. Dla uczestnika przygotowany jest 1 pakiet wzbogacony o elementy charakterystyczne dla wybranego biegu tematycznego, zgodnie z ofertą przedstawioną na platformie bieganieirowery.pl.
 4. Ceny pakietów uzależnione są od wybranego biegu.
 5. Pakiety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
 6. Zasady i koszty dostawy określa regulamin sklepu bieganieirowery.pl/regulamin

§6. PRZEZNACZENIE OPŁATY

Opłata startowa po odjęciu podatków zostanie podzielona na 3 części i rozdysponowana w poniższy sposób:

  1. Pokrycie kosztów projektów oraz zakup elementów składających się na pakiet startowy.
  2. Pokrycie kosztów administracyjnych, takich jak reklama, koszty pracy i materiałów, inne koszty organizacyjne, etc.
  3. Przekazanie na działalność statutową i akcje charytatywne organizowane przez Fundację.

§7. PROCES REJESTRACJI

Zasady rejestracji uczestnika oraz zakupu pakietu (dokonania opłaty startowej) opisane są w regulaminie sklepu bieganieirowery.pl/regulamin

§8. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

Organizator zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zakończenia biegu do dostarczenia wykupionych przez uczestników pakietów, pod podane przez nich adresy wysyłki.

Wybierz z menu
Close

Mój koszyk

Miło cię tu widzieć!

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane obsługi zamównienia, do zarządzania dostępem do Państwa konta oraz do innych celów opisanych w naszym Regulaminie i polityce prywatności. polityka prywatności.

Masz już konto?

Close

Categories